Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
2000
 
1Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2000:1) om bosättnings- och arbetsbaserad försäkring
  2010:8 Ändr. beteckn. från 2 kap. 1 § socialförsäkringslagen (1999:799) till 5 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, från 3 kap. 6 § resp. 4 kap. 4 § socialförsäkringslagen (1999:799) till 6 kap. 8 § resp. 5 kap. 18 § + socialförsäkringsbalken, ändr. av innehållet i bestämmelsen i 5 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.
 
2001
 
1Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:1) om underhållsstöd
  2001:6 nya RAR till 3 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd
  2002:11 ny RAR till 35 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd
  2007:2 ny RAR till 35 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd
  2010:9 Ändr. beteckn. från 3 § första stycket lagen (1996:1030) om underhållsstöd till 17 kap. 3 § och 18 kap. 4 § SFB, från 3 § andra stycket resp. 32 och 33 §§ lagen (1996:1030) om underhållsstöd till 18 kap. 2 § resp. 19 kap. 40 och + 41 §§ SFB, från 35 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd till 19 kap. 45 och 46 §§ SFB.Ändr. av innehållet i bestämmelserna och de allmänna råden till 18 kap. 2 § resp.19 kap. 40 och 41 §§ SFB, resp. 19 kap. 45 och 46 §§ SFB.
 
2Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:2) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
  2002:20 ny RAR till 3 kap. 4 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; ändr. RAR till 8 kap. 3 § lagen om arbetsskadeförsäkring
  2003:3 ny RAR till 6 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
  2004:3 ny RAR till 10 § LSP samt ny lydelse av rubriken
  2010:10 Ändr. beteckn. från 3 kap. 3 § resp. 6 kap. 8 § fjärde st. lagen (1976:380) om LAF till 40 kap. 11 § resp. 106 kap. 18 och 20 §§ SFB, från 3 kap. 4 § resp. 8 kap. 3 § andra st. lagen (1976:380) om LAF till 40 kap. 4 och 5 §§ + resp. 112 kap. 2 § SFB, från 10 § lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd till 43 kap. 8 § SFB. Ändr. inneh. i best. till 40 kap. 11 § resp. 106 kap. 18 och 20 §§ SFB. Ändr. inneh. i best. och de RAR till 40 kap. 4 och 5 §§ resp. 112 kap. 2 § SFB + resp. 43 kap. 8 § SFB.
 
3Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2001:3) om aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
  2011:6 upph. 8 § 1 och 2 samt 23 §
  2003:4 upph. RAR till 17, 18 och 21 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; ändr. RAR till 23 § förordningen om aktivitetsstöd
  2004:8 ändr. RAR till 23 §; ny RAR till 8 § 1 och 2
  2010:11 ändr. innehållet i bestämmelserna och de allmänna råden till 8 § 1 och 2 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
 
8Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2001:8) om bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar
  2002:1 ny RAR till 28 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag
  2002:8 upph. RAR till 7 § RFFS 1998:9 om beräkning av bostadskostnad
  2004:5 ändr. RAR till 28 § första stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag
  2010:23 Upph.RAR till 20 resp. 26 § BoL.Ändr.beteckn. fr. 10 § 1:a st. 3 BoL till 96 kap.6 § SFB, fr.10 § 2:a st. BoL till 96 kap.4 § SFB, fr.10 § 4:e st. BoL till 96 kap.9 § SFB, fr. 12 § 1:a st. 2 och 15 § BoL till 96 kap.2 § SFB, + fr.19 § 2:a st. BoL till 95 kap.8 § SFB, fr.21 § 1:a st. BoL till 96 kap.12 § SFB, fr.28 § 1:a st. BoL till 108 kap.14 § SFB.Ändr. inneh. i best. till 96 kap. 6 § SFB och 96 kap.4 § SFB.Ändr. inneh. i best. och de RAR till 96 kap.2 § SFB, 96 kap.12 § SFB+ o 108 kap.14 § SFB
 
2002
 
2Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid
  2018:01 Upph. RAR till 25 kap. 2 § SFB, ändr. av beskr. av innehållet i 25 kap. 9 § SFB, ändr. av RAR till 26 kap. 6 §, 26 kap. 14 §, 26 kap. 15 § och 110 kap. 13 § första stycket SFB, ändr. av beskr. av innehållet i 5 § RFFS 1998:12 och ändr. av RAR till best.
  2012:1 ändr. AR till 25 kap. 9 § SFB, ny AR till 5 § RFFS 1998:12
  2004:2 nya RAR till 3 kap. 2b § första stycket, 3 kap. 5 § andra stycket och 3 kap. 5 § tredje stycket 5 och 3 kap. 6 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring
  2005:1 upph. FKAR till 3 § 1998:12; ändr. av beskrivn. av innehåll till 3 kap. 2 b § första stycket, 5 § andra stycket och 5 § tredje stycket 5 AFL, ändr. FKAR till 3 kap. 5 § tredje stycket 5 AFL, två nya FKAR till 3 kap. 2 § första + stycket AFL
  2006:3 ändr. 3 kap. 6 § andra stycket
  2006:7 ändr. 3 kap. 6 § andra stycket
  2009:1 ändr. 3 kap. 6 § andra stycket
  2010:12 Ändr. bet. fr.3 kap.2 § 1:a st. AFL till 25 kap.2 § SFB, fr.3 kap.2 b § 1:a st. AFL till 25 kap.25 och 26 §§ SFB, fr.3 kap.5 § 2:a st. AFL till 26 kap.6 § SFB, fr.3 kap.5 § 3:e st. 4 AFL till26 kap.14 § SFB,fr.3 kap.5 § 3:e st. 5+ AFL till 26 kap.15 § SFB,fr.3 kap.6 § 2:a st. AFL till110 kap.13 § 1:a st. SFB. Ändr. inneh. i best. till 25 kap.25 och 26 §§ SFB, 26 kap.6 § SFB, 26 kap.15 § SFB, 110 kap.13 § 1:a st. SFB. Ändr. inneh. i best. och de RAR till 26 kap.14 § SFB och 5 § + 1:a st.RFFS 1998:12
  2010:3 Allmänna rådet till 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (1962:381) upphör att gälla, beskrivningen av innehållet i 5 § Rksförsäkringsverket föreskrifter (RFFS 1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst ska ha följande lydelse och de + allmänna råden till 5 § samma föreskrifter ska ha följande lydelse
  2011:3 ändr. FKAR till 5 § första stycket RFFS 1998:12
 
4Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:4) om bilstöd till personer med funktionshinder; (FKAR 2006:6)
  2018:03 ändr. 52 kap. 19 §, 52 kap. 23 och 24 §§ SFB
  2002:19 ändr. RAR till 5 § första stycket och 8 § andra stycket förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
  2004:4 ändr. RAR till 5 a § förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade; nya RAR till 9 § förordningen om bilstöd till handikappade och till 2 § RFFS (2004:7)
  2006:6 upph. 2 § RFFS 2004:7, 5 § tredje st. förordningen 1988:890 betecknas 5 § fjärde st., ändr. av innehållet i bestämmelsen i 5 § första st., 5 a och 9 §§ förordningen, ändr. av rubr. till RAR 2002:4, ändr. rubr. närmast före det + allmänna rådet till 4 a § förordningen, ändr. allmänna råden till 4 a §, 5 § första st., 5 § fjärde st., 5 a och 9 §§ förordningen.
  2008:1 ny FKAR till 14 § förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder
  2010:24 Ändr. beteckn. från 4 a §, 5 § första stycket, 5 § fjärde stycket, 5 a §, 8 § andra stycket, 9 och 14 §§ förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder till 107 kap. 15 §, 52 kap. 10 § första stycket 1–3, 13+ § andra stycket, 14 §, 18 § andra stycket, 19 § respektive 23 och 24 §§ SFB. Ändr. innehållet i bestämmelserna och de allmänna råden till ovan nämnda paragrafer
 
5Riksförsäkringsverkets Allmänna råd (RAR 2002:5) om sjukpenning och rehabiliteringsersättning
  2011:9 ändr. AR gällande 5 kap. 14 § och 6 kap. 15 § SFB
  2008:2 ändr. 4 kap. 5 § första stycket 2
  2008:4 ändr. 3 kap. 4 § tredje stycket och 10 a andra stycket AFL. Samt 3 kap. 7 § sjätte stycket samma lag
  2008:7 Upph. FKAR till 3 kap. 4 § tredje stycket och 10 a § andra stycket AFL.
  2008:9 rekommendationerna till 3 kap. 7 § sjätte stycket lagen (1962:381) i dess lydelse före 1 juli 2008 upphör att gälla, ny FKAR till 3 kap. 7 § nionde stycket samma lag
  2010:13 Ändr. beteckn. från 3 kap. 4 a § 1:a st. lagen (1962:381) om AFL till 28 kap. 19 § SFB, från 3 kap. 7 § 9:e st. lagen (1962:381) om AFL till 27 kap. 47 § 2:a st. SFB, från 3 kap. 7 b § 1:a st. lagen (1962:381) om AFL till 27 kap.+ 6 § 2:a st. SFB, från 22 kap. 13 § 1 lagen (1962:381) om AFL till 31 kap. 5 § 1 SFB, från 4 kap. 5 § 1:a st. 2 sofL (1999:799) till 6 kap. 15 § SFB. Ändr. inneh. i best. till 6 kap. 15 § SFB, 27 kap. 6 § 2:a st. SFB, 27 kap. 47 § 2:a st. SFB och 28 kap.+ 19 § SFB.
 
6Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning
  2019:01 Upph. 51 kap. 17 § socialförsäkringsbalken
  2018:02 Upph. AR till 51 kap. 11 § 2 st. SFB och 10 § 3 st. RFFS 1993:24. Ändr.bet.fr. 7 § förordn. 1993:1091 och 7 § 4 st. RFFS 1993:24 till 7 § 2 st. förordn. och 12 § 3 st. FKFS 2016:4. Ändr. av beskr. av inneh. i 7 § 2 st. förordn. och 12 § 3 st. FKFS 2016:4
  2011:5 upph. AR till 51 kap. 2 §
  2011:8 Upph. allm råd till 13 § femte stycket RFFS 1993:24
  2003:7 ändr. RAR till 10 § andra stycket lagen (1993:389) om assistansersättning och till 11 § förordningen (1993:1091) om assistansersättning
  2006:5 ändr. innebär att rekommendationerna t. 4§ första och andra st. upphävs.
  2008:3 Upph. RAR till 10 § första stycket LASS, nya RAR till 5 a § förordningen (1993:1091), ändr. RAR till 10 § andra stycket LASS och 10 § tredje stycket RFFS (1993:24), ändr. beteckn. från 13 § fjärde stycket till 13 § femte stycket + (RFFS 1993:24), ändr. av innehållet i bestämmelsen i 10 § andra stycket LASS och i 10 § tredje stycket RFFS (1993:24)
  2010:14 Ändr.bet.fr.3 §1 st.,3 § 4 st.,4 § 1 st. o 2 st, 8 § 1 st,10 § 2 st, 4 § 2 st., 11 §,17 § 2 st.LASS till 51 kap.3 §, 51 kap.2 §, 106 kap.24, 25 §§,112 kap.2 §,51 kap.11 § 2 st, 51 kap.17 §,112 kap.5 § SFB,från 11 § för.1993:1091 + till 51 kap.19 § SFB,från 7 § 3 st.RFFS 1993:24 till 7 § 4 st. RFFS 1993:24.Ändr. inneh.51 kap. 3, 17,19 §§, 106 kap. 25 § SFB, 7 § för.1993:1091,13 § 5 st,10 § 3 st.RFFS 1993:24.Ändr. inneh. o RAR 51 kap.11 § 2 st,106 kap.24 §,112 kap.2,5 §§ SFB,13 § 5 + st.RFFS 1993:24
  2010:2 Ny FKAR till 17 § andra stycket lagen (1993:389) om assistansersättning
 
9Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:9) om handikappersättning
  2002:18 ändr. av innehållet i bestämmelsen i 5 § första stycket och 6 § andra stycket lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, ändr. RAR till 5 § första stycket samma lag
  2006:2 upph. 6 § andra stycket. ändr. 5 §
  2007:4 ändr. 5 § första stycket
  2009:3 ändr. 5 § första stycket
  2010:16 Ändr. beteckn. från 5 § första stycket resp. 16 § första stycket lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag i RAR 2002:9 om handikappersättning till 50 kap. 4 § resp. 106 kap. 9 och 23 §§ socialförsäkringsbalken. + Ändr. innehållet i bestämmelserna och de allmänna råden till dessa paragrafer
 
10Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:10) om familjebidrag till totalförsvarspliktiga
  2003:2 ny RAR till 37 § RFFS 1998:9 om beräkning av bostadskostnad
  2006:4 Ändr. ett nytt AR till 7 kap.9§ samt ändr. AR till 7 kap.9§
  2008:8 upph. 33 § RFFS 1998:9
  2010:17 Ändr. de allmänna råden till 7 kap. 9 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
 
14Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:14) om återkrav
  2003:5 ändr. RAR, gäller även till förordningen (1966:1100) om aktivitetsstöd
  2004:7 ändr. rubr., ändr. RAR till 20 kap. 4 § andra stycket AFL m.fl. författ., ny RAR till 20 kap. 4 § första stycket AFL m.fl. författ.
  2009:4 Upph. FKAR till 8 kap. 5 § första och tredje styckena lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och 14 kap. 1 § första och tredje styckena lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
  2010:18 Ändring: Upph. RAR till 30 § 1, 2 st BTP. Ändr. beteckn. från 20 kap. 4 § 1 st AFL, 16 § FBF, 17 § 1 st NVL, 13 § 1 st SML och 12 § 1 st ABBL till 108 kap. 2 § SFB, från 20 § 1 st USL till 108 kap. 8 § SFB, från 28 § 1 st BoL + till 108 kap. 9 § SFB, 20 kap. 4 § 2 st AFL, 12 § 1 st ABBL, 17 § 1 st NVL, 13 § 1 st SML och 16 § 1 st LASS till 108 kap. 11 § SFB. Ändr. innehållet i dessa bestämmelser
  2010:4 ändr. av beskr. av innehållet i 23 § samt ny beskr. av innehållet i 23 d § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
 
15Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:15) om vårdbidrag
  2007:1 ändr. 8 § första stycket
  2010:19 Ändr. beteckn. från 8 § första stycket HVL till 22 kap. 3 § första stycket SFB, från 9 § första stycket HVL till 22 kap. 4 § första stycket SFB, från 15 och 16 §§ HVL till 22 kap. 9 och 10 §§ resp. 106 kap. 9 och 11 §§ SFB. Ändr.+ innehållet i bestämmelserna till 22 kap. 4 § första stycket SFB. Ändr. innehållet i bestämmelserna och de allmänna råden till 22 kap. 3 § första stycket SFB. 22 kap. 9 och 10 §§ resp. 106 kap. 9 och 11 §§ SFB
 
17Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning
  2019:02 upph. första stycket i allmänna råd till 33 kap. 8, 13 och 20 §§ socialförsäkringsbalken
  2017:01 Upph. AR till 36 kap. 26 §
  2014:01 ändr. 33 kap. 8, 13 och 20 §§
  2013:01 upph. första stycket 33 kap. 8, 13 och 20 §§ socialförsäkringsbalken
  2011:7 upph. RAR till 112 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. ändr. innebär att första styckena i rekommendationerna till 33 kap. 10 och 11 §§ samt till 7 kap. 3 § första stycket före 1 juli 2008 den upphävda AFL upphävs
  2004:6 nya RAR till 7 kap. 7 § AFL, nya RAR till 5 § första stycket 1 och 4 RFFS 2002:36
  2007:5 ändr. 16 kap. 20 § första och fjärde stycket
  2008:10 ändr. beskrivning av innehållet i bestämmelsen i 16 kap. 7 § första stycket lagen (1962:381), ändr. FKAR till 16 kap. 7 § första stycket och ny FKAR till 16 a kap. 10 § samma lag
  2008:6 Upph. AR till 7 kap. 1 § fjärde stycket lagen AFL, nuv. AR till 7 kap. 3 § första och andra styckena får ny lydelse samt avser best. i deras lydelse före 1 juli 2008, ändr. av innehållet i 7 kap. 3 § första och andra styckena, 16+ kap. 1 § tredje stycket och 20 kap. 2 a § första stycket AFL, ändr. AR till 16 kap. 1 § tredje stycket och 20 kap. 2 a § första stycket AFL, nya AR till 7 kap. 3 § första och andra styckena AFL
  2010:20 Upph.RAR till 16 a:10, 20:3 2 st AFL.Ändr.bet.fr 7:2 1, 7:3 1,2 st AFL,7:3 1,2 st AFL före 1 juli 2008 till den upphävda AFL, 7:7, 16:1 § 3 st, 16:7 § 1 st, 16:20 1,4 st, 16 a:5 2 st, 20:2 a AFL till 33:9 1, 33:10,11, 33:8,13,20 + §§, 36:26,36:22,106:8,16, 37:9 § 2 st, 112:2 SFB. Ändr inneh i best till 33: 9 § 1, 33:8,13,20, 36:26, 36:22,106:16,18.Ändr. inneh i best och RAR till 33:10,11, 37:9 2 st,112:2, 2 § förordningen(1998:1773)
  2010:5 ändr. 16 a kap. 5 § andra stycket
 
2009
 
2Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2009:2) om arbetshjälpmedel
  2010:21 Ändr. beteckn. rubriken närmast de allmänna råden till 2 § 3 förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
 
2010
 
1Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:1) om ersättning i samband med förhandstillstånd för vård i annat EU-land
 
6Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:6) om etableringstillägg och bostadsersättning till vissa nyanlända invandrare
  2011:4 ändr. AR till 2 kap. 11 § första stycket
 
7Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:7) om omprövning och ändring
 
22Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2010:22) om närståendepenning
  2015:01 upph. tredje stycket 47 kap. 3 §
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,