Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
 
1993:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om assistansersättning
 
ADB-system
 
1982:25 Kungörelse om behörighet att använda bildskärmsterminal inom riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas ADB-system
 
1988:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om behörighet att använda bildskärmsterminaler
 
ADB-säkerhet
 
1993:22 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ADB-säkerheten hos Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna
 
Adoptionskostnader
 
2005:03 Försäkringskassans föreskrifter om utbetalning av adoptionskostnadsbidrag
 
Adoptionskostnadsbidrag
 
2005:03 Försäkringskassans föreskrifter om utbetalning av adoptionskostnadsbidrag
 
Aktivitetsersättning
 
2002:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
 
Aktivitetsstöd
 
1996:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
 
Allmän pension
 
1977:04 Kungörelse om allmän pension vid viss anstaltsvård
 
1998:08 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om allmän pension vid viss anstaltsvård
 
Arbetsgivarinträde
 
1984:18 Kungörelse med föreskrifter om procentsats för beräkning av försäkringsersättning vid arbetsgivarinträde
 
1987:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsats för beräkning av försäkringsersättning vid arbetsgivarinträde
 
Arbetslösa
 
2003:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av sjukpenning för delvis arbetslösa
 
Arbetsmarknadskungörelsen
 
1979:41 Kungörelse om tillämpning av arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
 
1980:05 Kungörelse om uppdrag åt annan försäkringskassa att fatta beslut som avses i 27 a § arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
 
Arbetsmarknadsutbildning
 
1987:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning
 
Arbetsskadeärenden
 
1979:20 Kungörelse om tillhandahållande av vissa uppgifter i arbetsskadeärenden till AMF-Trygghetsförsäkring
 
Arbetsskador
 
1979:20 Kungörelse om tillhandahållande av vissa uppgifter i arbetsskadeärenden till AMF-Trygghetsförsäkring
 
Avstämningsmöte
 
2003:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring
 
Barnbidrag
 
2002:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
 
Beredskapsplanering
 
1982:06 Kungörelse om de allmänna försäkringskassornas och riksförsäkringsverkets beredskapsplanering
 
Beräkning av sjukpenning
 
2003:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av sjukpenning för delvis arbetslösa
 
Bidragsförskott
 
1982:02 Allmänna råd om tillämpning av lagen (1964:143) om bidragsförskott ers. RFFS 1979:7
 
1985:01 Kungörelse med föreskrifter för verkställigheten av lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
 
Bilstöd till handikappade
 
1989:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beslut i frågor om rätt till bidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
 
Bokföringsförordningen
 
1983:07 Kungörelse om försäkringskassornas tillämpning av bokföringsförordningen (SFS 1979:1212)
 
Bostadsersättning
 
2010:11 Försäkringskassans föreskrifter om etableringstillägg och bostadsersättning samt utbetalning av ersättningar till vissa nyanlända invandrare
 
Bostadskostnad
 
1977:28 Kungörelse om beräkning av bostadskostnad
 
1991:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om fastställande av skälig bostadskostnad vid beräkning av särskilt kommunalt bostadstillägg
 
1993:08 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
 
Bostadstillägg till pensionärer
 
1994:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter till förordningen (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 
1994:35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstberäkning enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 
1998:18 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstberäkning enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
 
Central bedömningsnämnd
 
1991:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om central bedömningsnämnd i tandvårdsfrågor
 
Datasäkerhetsarbete
 
1981:22 Kungörelse om datasäkerhetsarbetet vid de allmänna försäkringskassorna
 
Datortek
 
1995:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningen av 8 § förordningen (1995:713) om datortek
 
Delpensionsförsäkring
 
1979:21 Kungörelse med verkställighetsföreskrifter till lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
 
1987:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten av lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
 
Direkt åtkomst
 
1998:38 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om Statens pensionsverks och det organ för administration av personalpensioner som är gemensamt för kommunernas och landstingens användning och direkta åtkomst till socialförsäkringsregister
 
Efterlevandepension
 
1990:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förenklat ansökningsförfarande i vissa fall för erhållande av efterlevandepension
 
Egenavgift
 
2009:30 Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2010
 
Etableringstillägg
 
2010:11 Försäkringskassans föreskrifter om etableringstillägg och bostadsersättning samt utbetalning av ersättningar till vissa nyanlända invandrare
 
Familjebidrag
 
1991:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
 
Frivillig sjukförsäkring
 
1985:15 Kungörelse med föreskrifter om avgifter till den frivilliga sjukpenningförsäkringen
 
Frivillig sjukpenningförsäkring
 
1985:15 Kungörelse med föreskrifter om avgifter till den frivilliga sjukpenningförsäkringen
 
Företagshälsovård
 
1986:07 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om utbetalning av bidrag till företagshälsovård
 
2009:29 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till företagshälsovård
 
Försäkringskassor
 
1978:22 Kungörelse med bestämmelser om ändring av allmän försäkringskassas och lokal skattemyndighets beslut i vissa fall samt om skyldighet att underrätta riksförsäkringsverkets ombudsenhet om vissa beslut m.m.
 
1979:12 Kungörelse med vissa bestämmelser om sammanträdesarvode m.m. till ledamöter i allmän försäkringskassas styrelse och pensionsdelegation
 
1979:13 Kungörelse om tillämpning av förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa
 
1979:14 Kungörelse om förordnande av vikarie på tjänst hos allmän försäkringskassa
 
1982:01 Kungörelse om åtgärder av allmän försäkringskassa vid ändring av styrelses eller pensionsdelegations sammansättning samt vid ändring av rätten att teckna kassans firma och vid byte av revisor m.m.
 
1982:07 Kungörelse om de allmänna försäkringskassornas kontorsnät (med allmänna råd)
 
1982:12 Kungörelse om organisation av de allmänna försäkringskassorna m.m. (med allmänna råd)
 
1983:01 Kungörelse om arvode m.m. till ledamöter i försäkringsnämnd och revisorer i allmän försäkringskassa
 
1983:03 Kungörelse om de allmänna försäkringskassornas öppethållande och telefontider för allmänheten
 
1983:04 Kungörelse med generella riktlinjer m.m. för förhyrning av lokaler för allmän försäkringskassa
 
1984:09 Kungörelse med vissa föreskrifter om protokoll från sammanträde med allmän försäkringskassas styrelse, pensionsdelegation och försäkringsnämnd
 
1986:24 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om arvode m.m till revisorer i allmän försäkringskassa
 
1986:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om anmälan till riksförsäkringsverkets register över de allmänna försäkringskassorna
 
1987:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om organisationen av de allmänna försäkringskassorna
 
1990:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämning och verifiering av utbetald dagersättning från de allmänna försäkringskassorna
 
1992:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ekonomisk redovisning m.m. vid de allmänna försäkringskassorna
 
1993:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till ledamöter i en allmän försäkringskassas styrelse och socialförsäkringsnämnd
 
1994:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försäkringskassornas tillämpning av förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
 
1998:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om anmälan till Riksförsäkringsverkets register över de allmänna försäkringskassorna
 
1998:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ekonomisk redovisning m.m. vid de allmänna försäkringskassorna
 
1998:21 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämning av utbetald dagersättning från de allmänna försäkringskassorna
 
1998:23 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att biträda verkets ombudsenheter m.m.
 
1998:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om allmän försäkring, m.m.
 
Försäkringsnämnd
 
1977:06 Kungörelse om beslutanderätten i vissa ärenden vilkas prövning ankommer på försäkringsnämnd
 
Förtidspension
 
1978:09 Kungörelse om bedömning av rätten till förtidspension (sjukbidrag) för försäkrad som anställts för skyddad sysselsättning vid skyddad verkstad
 
1982:24 Kungörelse om förenklat ansökningsförfarande i vissa fall för erhållande av förtidspension och sjukbidrag
 
Föräldrapenning
 
1977:31 Kungörelse om föräldrapenning
 
1988:03 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
1998:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
2004:36 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
Föräldrapenningförmåner
 
1998:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
2004:36 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
Handikappersättning
 
1978:13 Kungörelse om handikappersättning
 
1998:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om handikappersättning
 
2000:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
 
Inkomstgrundad ålderspension
 
2000:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstgrundad ålderspension
 
Inskrivning
 
1985:16 Kungörelse med föreskrifter om inskrivning och avregistrering enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 
1993:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 
1998:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa
 
Intern kontroll
 
1996:08 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
 
1998:22 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
 
1998:39 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
 
Kommun
 
1981:02 Kungörelse om personal- och lokalsambruk mellan allmän försäkringskassa och kommun
 
Kommunalt bostadstillägg
 
1979:05 Kungörelse om tillämpning av lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
 
1988:17 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kommunala bostadstillägg
 
1990:13 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg
 
Kontroll
 
1979:16 Kungörelse om kontroll i sjukförsäkrings- och föräldraförsäkringsärenden
 
Konvalescenthem
 
1977:15 Kungörelse med förteckning över konvalescenthem
 
Kostnadsavdrag
 
1978:07 Kungörelse om kostnadsavdrag vid skogskörslor m.m. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst
 
Kvalitetskrav på utredningar
 
2000:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kvalitetskrav i samband med vissa utredningar
 
2003:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kvalitetskrav på vissa utredningar som en allmän försäkringskassa kan upphandla;
 
Läkare, privatpraktiserande
 
1977:24 Kungörelse om läkarvård meddelad av privatpraktiserande läkare m.m.
 
1994:05 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till läkare i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården (läkarvårdsersättning)
 
Läkarvårdstaxan
 
1977:26 Kungörelse med förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 9 § läkarvårdstaxan (1974:699)
 
1982:08 Kungörelse med förteckning över särskilt krävande undersökningar eller behandlingar enligt 7 § grupperna 4-6 läkarvårdstaxan (1974:699)
 
1990:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av 3 § femte stycket läkarvårdstaxan (1974:699)
 
Läkemedel, fastställande av pris
 
1992:20 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om fastställande av pris på läkemedel
 
1996:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om fastställande av pris på läkemedel m.m.
 
Medbestämmandeavtal
 
1982:05 Kungörelse med vissa föreskrifter vid tillämpningen av medbestämmandeavtal för försäkringskasseområdet (MBA-FK)
 
Nyanlända invandrare
 
2010:11 Försäkringskassans föreskrifter om etableringstillägg och bostadsersättning samt utbetalning av ersättningar till vissa nyanlända invandrare
 
Närståendepenning
 
1998:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för närståendevård
 
Närståendevård
 
1989:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för närståendevård
 
1998:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för närståendevård
 
Pensionsansökan
 
1977:03 Kungörelse om undertecknande av pensionsansökan i vissa fall
 
1998:07 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ansökan om pension
 
Pensionsgrundande inkomst
 
1988:35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av pensionsgrundande inkomst vid skogskörslor
 
Personalkontroll
 
1994:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om personalkontroll hos de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket
 
Rapporteringsskyldighet
 
2001:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att rapportera uppgifter om kvaliteten i beslut och beslutsunderlag till Riksförsäkringsverket;
 
Rehabiliteringsersättning
 
1991:31 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av 22 kap. 13 § punkt 2 lagen (1962:381) om allmän försäkring och förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
 
Rehabiliteringsgrupper
 
1979:01 Kungörelse om rehabiliteringsgrupper m.m. hos allmän försäkringskassa
 
Revision
 
1978:24 Kungörelse om intern revision vid de allmänna försäkringkassorna
 
1985:04 Kungörelse med föreskrifter om samordning av revisionen hos de allmänna försäkringskassorna
 
1988:18 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern revision vid de allmänna försäkringskassorna
 
Samverkansgrupper
 
1991:27 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om samverkansgrupper för rehabilitering hos allmän försäkringskassa
 
Sjukersättning
 
2002:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
 
Sjukförsäkring
 
1985:15 Kungörelse med föreskrifter om avgifter till den frivilliga sjukpenningförsäkringen
 
1986:08 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 
1987:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 
1990:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet
 
1995:19 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
Sjukförsäkringsregister
 
1994:22 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna
 
Sjukhusvård
 
1988:29 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet vid sjukhusvård
 
1993:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade
 
1994:33 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
 
Sjuklön
 
2011:06 Försäkringskassans föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön
 
Sjukpenning
 
1978:32 Kungörelse om sjukpenning vid arbetsvård
 
1981:04 Kungörelse med vissa bestämmelser om sjukpenning vid utlandsvård
 
1981:30 Kungörelse med bestämmelser om sjukpenning för insjuknandedag och i samband med skiftarbete
 
1987:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1987:25) om insjuknandedag
 
1988:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden m.m.
 
2003:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring
 
Sjukpenninggrundande inkomst
 
1981:05 Kungörelse om sjukpenninggrundande inkomst
 
Sjukvårdande behandling
 
1977:02 Kungörelse om sjukvårdande behandling utförd av privatpraktiserande sjukgymnast m.fl.
 
1978:02 Kungörelse med förteckning över behandlingar enligt 8 § grupp 3 förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling
 
1978:03 Kungörelse med förteckning över apparatbehandlingar enligt 10 § förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling
 
1989:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av 4 § fjärde stycket 2 förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.
 
1994:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till sjukgymnaster i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården för sjukgymnastisk behandling (sjukgymnastikersättning)
 
Sjukvårdsinrättningar
 
1979:39 Kungörelse med förteckning enligt 3 § 2 förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m. över vissa sjukvårdsinrättningar som skall anses som sjukhus
 
1993:02 Riksförsäkringsverkets föreskrifter med förteckning över vissa sjukvårdsinrättningar som skall anses som sjukhus
 
Självbetjäningstjänster
 
2004:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
 
Skogskörslor
 
1988:35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av pensionsgrundande inkomst vid skogskörslor
 
Smittbärare
 
1990:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till smittbärare
 
1998:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till smittbärare
 
Smittbärarpenning
 
1998:16 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till smittbärare
 
Små pensionsbelopp, utbetalning
 
1998:40 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om utbetalning av små pensionsbelopp
 
Socialförsäkringsnämnd
 
1986:15 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om socialförsäkringsnämnder i de allmänna försäkringskassorna
 
Socialförsäkringsregister
 
1998:38 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om Statens pensionsverks och det organ för administration av personalpensioner som är gemensamt för kommunernas och landstingens användning och direkta åtkomst till socialförsäkringsregister
 
Säkerhetsskydd
 
1982:15 Kungörelse om säkerhetsskydd hos de allmänna försäkringskassorna och riksförsäkringsverket
 
Tandläkare
 
1983:27 Kungörelse om uppförande av tandläkare på förteckning hos allmän försäkringskassa i vissa fall
 
1988:09 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppförande av tandläkare på förteckning hos allmän försäkringskassa i vissa fall
 
Tandtekniskt arbete
 
1983:15 Kungörelse om ersättning för kostnader för ädla metaller och annat material, som använts i tandtekniskt arbete
 
1988:10 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete
 
Tandvårdsersättning
 
2003:11 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om undantag från åldersgräns för tandläkare och tandhygienister
 
Tandvårdstaxan
 
1980:22 Kungörelse om tillämpning av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. (med allmänna råd)
 
1986:13 Riksförsäkringsverkets kungörelse med vissa föreskrifter vid tillämpningen av tandvårdstaxan (1973:638)
 
1987:33 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av punkt 2 övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:1170) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)
 
1988:25 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av punkt 2 övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1376) om ändring i tandvårdstaxan (1973:368)
 
1989:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av punkt 3 övergångsbestämmelserna till förordningen (1989:587) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)
 
1998:35 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
 
Tillfällig föräldrapenning
 
1998:14 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
2004:36 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
 
Tilläggspensionsavgift, avdrag för
 
1978:30 Kungörelse om avdrag för ej erlagd tilläggspensionsavgift
 
Tolk
 
1979:09 Kungörelse med bestämmelser om allmän försäkringskassas anlitande av tolk
 
Tre fjärdedels förtidspension
 
1999:01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels förtidspension ellersjukbidrag beviljats
 
Underhållsbidrag
 
1985:02 Kungörelse med föreskrifter om förmedling av underhållsbidrag till barn
 
Uppgiftslämnande från arbetsgivare
 
1991:26 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön
 
1998:06 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön
 
Uppgiftsskyldighet
 
1988:29 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet vid sjukhusvård
 
Utbetalning
 
2008:24 Försäkringskassans föreskrifter om sättet för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag
 
Utbildningsbidrag
 
1993:12 Riksförsäkringsverkes föreskrifter om utbildningsbidrag
 
1995:12 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om utbildningsbidrag
 
Utlandsbetalningar
 
2002:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
 
Utlandsvård
 
1981:04 Kungörelse med vissa bestämmelser om sjukpenning vid utlandsvård
 
Utlandsärende
 
2002:04 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
 
Vuxenutbildningsnämnd
 
1986:06 Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om personal- och lokalsambruk mellan allmän försäkringskassa och vuxenutbildningsnämnd
 
Vårdbidrag
 
2000:15 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
 
Årsarbetstid
 
1987:24 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1987:24) om årsarbetstid m.m.
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,