Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
 
1977
 
2Kungörelse om sjukvårdande behandling utförd av privatpraktiserande sjukgymnast m.fl.
  1978:4 ändr. 8,10 §§
  1981:6 ändr. 8,10 §§
  1983:10 ändr. 3 §
  1983:24 upph. 9,11 §§; ändr. 2,4,8 §§; omtryck
  1987:10 ändr. författningsrubr., 6,10,12 §§
  1987:32 ändr. 5 §
  1989:10 upph. 5 §; ändr. 2,8,10 §§
  1989:17 ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
  1992:10 ändr. 1 §
  1992:4 upph. 12 §; ändr. 13 §
 
3Kungörelse om undertecknande av pensionsansökan i vissa fall
  1987:14 ändr. författningsrubr.; ny 3,4 §§; omtryck
  1988:14 nya 5,6,7 §§
  1988:30 ändr. 1,2 §§
  1989:24 ändr. 3 §
  1992:28 ny 8 §
  1994:37 ändr. 4 §; ny 9-11 §§
 
4Kungörelse om allmän pension vid viss anstaltsvård
 
6Kungörelse om beslutanderätten i vissa ärenden vilkas prövning ankommer på försäkringsnämnd
  1977:35 ändr. 1,2 §§, ny 3 §; omtryck
  1986:23 upph.
 
15Kungörelse med förteckning över konvalescenthem
Bemyndigande: 14 § förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m. och 29 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
  1978:5 ändr.
  1979:17 ändr.
  1980:1 ändr.; omtryck
  1980:23 ändr.
  1980:4 ändr.
  1980:9 ändr.
  1981:19 ändr.; omtryck
  1982:21 ändr.
  1982:3 ändr.
  1982:30 ändr.; omtryck
  1986:2 ändr.; omtryck
  1986:21 ändr.
  1987:29 ändr.; omtryck
  1987:4 ändr.
  1988:1 ändr.
  1989:22 ändr.; omtryck
  1990:20 ändr.; omtryck
  1996:25 ändr.
  1997:20 ändr.
 
24Kungörelse om läkarvård meddelad av privatpraktiserande läkare m.m.
  1978:6 ändr. 11, 12 §§
  1981:9 upph. 7 §; ändr. bilagan
  1982:9 ändr. 8 §
  1983:8 ändr. 1 §
  1985:7 ändr. författningsrubr., 10 - 13 §§, bil.; omtryck
  1986:11 ändr. 4 §
  1987:8 upph. 9 §; ändr. 2, 4, 8 §§
  1989:18 ny 16 §, rubr. närmast före 16 §
  1989:8 ändr. författningsrubr., 2, 4, 8 §§
  1990:37 upph. 11-14 §§; ändr. 5, 6, 16 §§
  1990:9 upph. 4 §
  1992:9 ändr. 1 §
  1993:4 ändr. 2 §
 
26Kungörelse med förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 9 § läkarvårdstaxan (1974:699)
  1980:19 ändr. 2 §
  1983:9 ändr. 1,2 §§; omtryck
 
28Kungörelse om beräkning av bostadskostnad
  1979:33 ändr. 7 §
  1987:3 ändr. författningsrubr., 1-3 §§
  1987:36 upph. övergångsbest.; ändr. 1,3,4,7 §§; ny 8,9 §§; omtryck
  1988:32 ändr 1,3,8,9 §§
  1989:32 ändr. 3 §
  1990:27 ändr. 1, 3, 5, 9 §§
  1991:22 ändr. 1, 3, 5, 7, 9 §§
 
31Kungörelse om föräldrapenning
  1979:29 ändr. 2, 6 §§, ny 7 §; omtryck
  1985:10 upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 7 §
 
1978
 
2Kungörelse med förteckning över behandlingar enligt 8 § grupp 3 förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling
  1980:26 ändr. 1 §
  1981:7 ändr. 1,2 §§
  1987:11 ändr. 1,2 §§; omtryck
  1989:9 ändr. författningsrubr., 1,2 §§; omtryck
  1991:9 ändr. 1,2 §§
  1993:6 ändr. 2 §
 
3Kungörelse med förteckning över apparatbehandlingar enligt 10 § förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling
  1982:11 ändr. 1 §
  1987:12 upph.
 
7Kungörelse om kostnadsavdrag vid skogskörslor m.m. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst
 
9Kungörelse om bedömning av rätten till förtidspension (sjukbidrag) för försäkrad som anställts för skyddad sysselsättning vid skyddad verkstad
  1990:12 upph.
 
13Kungörelse om handikappersättning
  1988:11 ändr. författningsrubr., 4 §
 
22Kungörelse med bestämmelser om ändring av allmän försäkringskassas och lokal skattemyndighets beslut i vissa fall samt om skyldighet att underrätta riksförsäkringsverkets ombudsenhet om vissa beslut m.m.
  1982:4 ändr. 1,2,4 §§; ny 1 a §; omtryck
  1986:20 upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 1,5 §§
  1987:19 ändr. 1 §
  1987:35 ändr. 1 §
  1991:8 ändr. författningsrubr., 3,6 §§; omtryck
  1996:5 ändr. 1 §
 
24Kungörelse om intern revision vid de allmänna försäkringkassorna
 
30Kungörelse om avdrag för ej erlagd tilläggspensionsavgift
 
32Kungörelse om sjukpenning vid arbetsvård
  1991:17 upph.
 
1979
 
1Kungörelse om rehabiliteringsgrupper m.m. hos allmän försäkringskassa
  1990:36 ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
 
5Kungörelse om tillämpning av lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
  1981:3 ändr. 3,4,6,7,9 §§; omtryck
  1982:19 upph. 14 §; ändr. 12 §
  1984:13 ändr. författningsrubr., 4 § 1, 3, 8 p
  1985:11 ändr. 4 § 5 p A, B
  1987:1 ändr. 2 §, 4 § 3p, 7 §
  1987:37 ändr. författningsrubr., 2,4,5,7,8 §§; omtryck
  1989:16 ändr. 2-4, 6-10, 12, 13 §§; omtryck
  1990:21 ändr. 13 §
  1990:28 ändr. 3,4,10 §§
  1991:23 ändr. 4 §
  1993:18 ändr. 7-8 §§
  1994:13 ändr. 2, 3 §§
 
9Kungörelse med bestämmelser om allmän försäkringskassas anlitande av tolk
  1991:1 upph.
 
12Kungörelse med vissa bestämmelser om sammanträdesarvode m.m. till ledamöter i allmän försäkringskassas styrelse och pensionsdelegation
  1981:20 ändr. 3 §; omtryck
  1986:22 ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 7 §§; omtryck
  1988:24 ändr. 7 § bil.
 
13Kungörelse om tillämpning av förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa
  1986:14 upph. 3, 4 §§, ändr. författningsrubr., 7 §
 
14Kungörelse om förordnande av vikarie på tjänst hos allmän försäkringskassa
 
16Kungörelse om kontroll i sjukförsäkrings- och föräldraförsäkringsärenden
 
20Kungörelse om tillhandahållande av vissa uppgifter i arbetsskadeärenden till AMF-Trygghetsförsäkring
Bemyndigande: Regeringens bemyndigande 1978-10-12
  1987:38 ändr. författningsrubr., 1 och 3 §§; omtryck
  1991:29 ändr. 1 §
 
21Kungörelse med verkställighetsföreskrifter till lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
  1980:12 ändr. 6 §
  1980:27 ändr. 14, 19 §§
  1980:8 ändr. 18 §; nya 19 a §, 3 p. övergångsbest.
  1984:1 ändr. 8 §
 
39Kungörelse med förteckning enligt 3 § 2 förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m. över vissa sjukvårdsinrättningar som skall anses som sjukhus
  1980:18 ändr.
  1981:16 ändr.
  1983:26 ändr.; omtryck
  1986:5 ändr.
  1987:7 ändr., omtryck
  1988:33 upph.
 
41Kungörelse om tillämpning av arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
  1981:17 ändr. 4-6,9,16 §§
  1982:18 ändr. 6,12,13 §§
  1985:20 ändr. 1,9,12,14,15 §§
  1985:5 ändr. författningsrubr., 10,11,14,15 §§;omtryck
  1986:26 ändr. 5,12-15 §§
  1987:5 ändr. 9 §
 
1980
 
5Kungörelse om uppdrag åt annan försäkringskassa att fatta beslut som avses i 27 a § arbetsmarknadskungörelsen (1966:368)
 
22Kungörelse om tillämpning av tandvårdstaxan (1973:638) m.m. (med allmänna råd)
  1981:11 ändr. bil. 1 B
  1981:28 ändr. 5,6,17,19,26,27,29 §§, bil. 1 A
  1982:14 ikrafttr. av RFFS 1980:22 såvitt avser 11 § 2 st
  1982:17 upph. 34 §; ändr. 11,27,35 §§, bil. 1 A och 1 B
  1984:11 ändr. författningsrubr., 3 §, bil. 1 B
  1984:5 ändr. 6,28,29 §§, allmänna råd, ny 4 a §
  1985:21 ändr. bil. 1 A
  1985:8 ändr. bil. 1 A, 1 B
  1986:27 upph. 19,20,26,29 §§, bil. 1 A-C och 2, allmänna råd.rubr, närmast före 26 §; ändr. författningsrubr., 2, 4 a, 6-8, 10-12, 14, 16-18, 21-25, 27, 30, 33, 35 §§;nya 25 a, 36 §§, rubr. närmast före 36 §, bil. 1-6; omtryck
  1986:3 ändr. bil 2
  1987:18 ändr. 21,25 a, 28,30 §§, bil. 1 och 4
  1987:2 ändr. 8 §, bil. 1 och 4
  1987:31 ändr. 27 §
  1988:19 ändr. 7,18 §§, bil. 1, 4-6; ny bil. 7
  1988:26 ändr. bil. 1,4 och 7
  1988:5 upph. 13 §; ändr. 25,25 a, 31 §§, bil. 1 och 4
  1989:14 ändr. 12,25 §§, bil. 1
  1989:31 ändr. bil. 1,4 och 7
  1991:10 ändr. 6, 8, 22, 24, 25 a §§, bil. 1 och 4, 4 p övergångsbest. till RFFS 1986:27
  1991:46 ändr. 3,8 §§, bil. 4
  1992:11 ändr. 1 §
  1992:18 ändr. bil. 1
  1992:6 upph. 21 §; ändr. 5,6,23,36 §§, bil. 1
  1993:14 ändr. bil 7
  1995:6 ändr. 12 §
  1996:15 änd. överg. best. p4, upph. 9-10, 15 o 36 §§, bil.1-7, ny 19-20 §§
  1997:11 ändr. 19 §; bil. a.
  1997:3 p. 4, övergångsbest.
  1997:7 ändr. 25, 30 §§, bil. A och B
  1998:2 ändr. bil a
 
1981
 
2Kungörelse om personal- och lokalsambruk mellan allmän försäkringskassa och kommun
  1989:4 upph.
 
4Kungörelse med vissa bestämmelser om sjukpenning vid utlandsvård
Bemyndigande: Regeringens bemyndigande 1980-05-14
  1991:35 ändr. författningsrubr., ändr.; omtryck
 
5Kungörelse om sjukpenninggrundande inkomst
  1987:26 ändr. 3 §
  1989:13 ändr. författningsrubr., 3 §; ny 3 a §
  1990:3 ändr. 2 §
  1991:36 ändr. 2, 3 §§
 
22Kungörelse om datasäkerhetsarbetet vid de allmänna försäkringskassorna
 
30Kungörelse med bestämmelser om sjukpenning för insjuknandedag och i samband med skiftarbete
 
1982
 
1Kungörelse om åtgärder av allmän försäkringskassa vid ändring av styrelses eller pensionsdelegations sammansättning samt vid ändring av rätten att teckna kassans firma och vid byte av revisor m.m.
 
2Allmänna råd om tillämpning av lagen (1964:143) om bidragsförskott ers. RFFS 1979:7
  1989:34 upph.
 
5Kungörelse med vissa föreskrifter vid tillämpningen av medbestämmandeavtal för försäkringskasseområdet (MBA-FK)
  1983:25 ändr. 3 §; omtryck
 
6Kungörelse om de allmänna försäkringskassornas och riksförsäkringsverkets beredskapsplanering
  1994:25 upph.
 
7Kungörelse om de allmänna försäkringskassornas kontorsnät (med allmänna råd)
 
8Kungörelse med förteckning över särskilt krävande undersökningar eller behandlingar enligt 7 § grupperna 4-6 läkarvårdstaxan (1974:699)
  1983:11 ändr. 1,2 §§
  1985:6 ändr. 2 §
  1986:10 ändr. 2 §
  1987:9 ändr. 2 §
  1988:13 ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  1989:6 ändr. 1, 2 §§; omtryck
  1990:7 ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck
  1991:39 ändr. 1, 2 §§; omtryck
  1992:23 ändr. 1 §
 
12Kungörelse om organisation av de allmänna försäkringskassorna m.m. (med allmänna råd)
  1984:3 ändr. 9 §
 
15Kungörelse om säkerhetsskydd hos de allmänna försäkringskassorna och riksförsäkringsverket
 
24Kungörelse om förenklat ansökningsförfarande i vissa fall för erhållande av förtidspension och sjukbidrag
  1989:25 ändr. författningsrubr.; nya 4,5 §§
  1990:18 upph.
 
25Kungörelse om behörighet att använda bildskärmsterminal inom riksförsäkringsverkets och de allmänna försäkringskassornas ADB-system
 
1983
 
1Kungörelse om arvode m.m. till ledamöter i försäkringsnämnd och revisorer i allmän försäkringskassa
 
3Kungörelse om de allmänna försäkringskassornas öppethållande och telefontider för allmänheten
 
4Kungörelse med generella riktlinjer m.m. för förhyrning av lokaler för allmän försäkringskassa
  1993:1 upph.
 
7Kungörelse om försäkringskassornas tillämpning av bokföringsförordningen (SFS 1979:1212)
 
15Kungörelse om ersättning för kostnader för ädla metaller och annat material, som använts i tandtekniskt arbete
  1986:28 ändr. 3 §
  1986:4 ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
 
27Kungörelse om uppförande av tandläkare på förteckning hos allmän försäkringskassa i vissa fall
  1984:16 forts. giltighet
  1985:22 forts. giltighet
 
1984
 
9Kungörelse med vissa föreskrifter om protokoll från sammanträde med allmän försäkringskassas styrelse, pensionsdelegation och försäkringsnämnd
  1987:27 upph.
 
18Kungörelse med föreskrifter om procentsats för beräkning av försäkringsersättning vid arbetsgivarinträde
 
1985
 
1Kungörelse med föreskrifter för verkställigheten av lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
 
2Kungörelse med föreskrifter om förmedling av underhållsbidrag till barn
  1996:23 upph.
 
4Kungörelse med föreskrifter om samordning av revisionen hos de allmänna försäkringskassorna
  1991:6 upph.
 
15Kungörelse med föreskrifter om avgifter till den frivilliga sjukpenningförsäkringen
Bemyndigande: 7 och 13 §§ förordningen (1985:733) om frivillig sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa
  1986:17 ändr. 1 §
  1988:21 ändr. 1 §
 
16Kungörelse med föreskrifter om inskrivning och avregistrering enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
  1987:22 ändr. författningsrubr., 2 §; ny 2 a §
  1989:23 ändr. 2 a, 15, 16 §§
  1991:12 ändr. 2 a, 4,5,11,13,15,16 §§
  1991:44 ändr. 2 a §
  1994:39 ändr. författningsrubr., 4,5,7,11,13,15,16 §§; nya 3a, 7a, 10a §§
 
1986
 
6Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om personal- och lokalsambruk mellan allmän försäkringskassa och vuxenutbildningsnämnd
  1992:12 upph.
 
7Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om utbetalning av bidrag till företagshälsovård
  1991:43 upph. 4,6 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
  1992:29 upph.
 
8Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
 
13Riksförsäkringsverkets kungörelse med vissa föreskrifter vid tillämpningen av tandvårdstaxan (1973:638)
 
15Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om socialförsäkringsnämnder i de allmänna försäkringskassorna
  1987:28 ändr. 2 §; ny 4 §
  1988:20 ändr.bil.
  1988:6 ändr.bil.
  1989:3 ändr. författningsrubr., bil.; omtryck
  1990:33 ändr. bil.
  1990:4 ändr. 2 §, bil.
  1991:13 ändr. 2 §
  1991:25 ändr. 2 §
  1991:4 ändr. bil.
  1992:2 ändr. bil.; omtryck
  1992:3 ikrafttr. av 1992:2
  1992:8 upph. 4 §
  1993:17 ändr. bil.; omtryck
  1994:28 ändr. 2 §, bil.
  1995:2 ändr.bil.
  1995:30 änd. bil.
  1996:32 ändr. bil
  1996:4 ändr. bil
  1997:28 ändr. 2 §, bil.
 
24Riksförsäkringsverkets kungörelse med föreskrifter om arvode m.m till revisorer i allmän försäkringskassa
  1990:2 ändr. författningsrubr., 1 §; omtryck
  1994:18 ändr. 1 och 2 §§; omtryck
  1997:17 ändr 1 och 2 §§
 
25Riksförsäkringsverkets föreskrifter om anmälan till riksförsäkringsverkets register över de allmänna försäkringskassorna
  1992:13 ändr. 1, 2 §§; omtryck
 
1987
 
6Riksförsäkringsverkets föreskrifter om organisationen av de allmänna försäkringskassorna
  1991:32 ändr. 1 §
  1992:16 ändr. 2 §
  1995:18 ändr. 1 §
  1995:9 ändr. 2 §
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet
  1988:16 ändr. 4 §
  1988:27 forts. giltighet
 
16Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten av lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Bemyndigande: 24 § lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring samt 3 § instruktionen (1965:777) för Riksförsäkringsverket
  1994:16 ändr. 11, 15 och 16 §§
  1994:34 upph. 3 §; ändr. 15 §
  2000:17 ändr. 1 §
 
17Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning
  1987:30 ändr. 7, 19 §§
  1988:7 upph 20 §; ändr. 22 §; ny 24 a §
  1990:17 ändr. 7, 8 §§
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter om procentsats för beräkning av försäkringsersättning vid arbetsgivarinträde
  1991:41 upph. 3. övergångsbest. till RFFS 1991:5; ändr. 1 §
  1991:5 ändr. 1 §; ny 2 §
  1992:7 upph.
 
24Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1987:24) om årsarbetstid m.m.
  1988:15 ändr. 2 §
  1994:15 upph. 1 §, ändr. 2 §
 
25Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1987:25) om insjuknandedag
  1990:16 upph.
 
33Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av punkt 2 övergångsbestämmelserna till förordningen (1987:1170) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)
 
1988
 
2Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden m.m.
  1991:28 ändr. 2 §
 
3Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
  1988:8 ny 10 §
  1994:36 upph. 2 och 4 §§
  1995:15 ny 11 §
 
4Riksförsäkringsverkets föreskrifter om behörighet att använda bildskärmsterminaler
  1990:5 ändr. 4,5,10 §§
 
9Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppförande av tandläkare på förteckning hos allmän försäkringskassa i vissa fall
  1990:10 ändr. 4 §
  1998:36 Upph.
 
10Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för material som använts i tandtekniskt arbete
  1991:2 ändr. 3 §
  1992:17 ändr. 3 §
  1996:16 upph. tandtek. arb.
 
17Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om kommunala bostadstillägg
 
18Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern revision vid de allmänna försäkringskassorna
  1995:17 upph.
 
25Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av punkt 2 övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1376) om ändring i tandvårdstaxan (1973:368)
 
29Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet vid sjukhusvård
 
35Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av pensionsgrundande inkomst vid skogskörslor
  2002:32 Upph. av RFFS 1988:35
 
1989
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beslut i frågor om rätt till bidrag enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade
  1989:5 upph.
 
11Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av 4 § fjärde stycket 2 förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för närståendevård
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av punkt 3 övergångsbestämmelserna till förordningen (1989:587) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)
 
1990
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämning och verifiering av utbetald dagersättning från de allmänna försäkringskassorna
  1990:26 ändr. 2,3 §§
  1991:15 ändr. 2 §
  1991:21 ändr. 2 §; omtryck
  1997:26 ändr. 2 §
 
11Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av 3 § femte stycket läkarvårdstaxan (1974:699)
  1991:38 ändr. 3-8 §§; omtryck
 
13Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försöksverksamhet med förenklad handläggning i ärenden om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg
  1991:16 forts. giltighet
  1992:24 forts. giltighet
  1993:28 fortsatt giltighet
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet
  1991:37 ändr. 1 §
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till smittbärare
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om förenklat ansökningsförfarande i vissa fall för erhållande av efterlevandepension
  2002:25 Upph. av RFFS 1990:19
 
1991
 
7Riksförsäkringsverkets föreskrifter om fastställande av skälig bostadskostnad vid beräkning av särskilt kommunalt bostadstillägg
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om central bedömningsnämnd i tandvårdsfrågor
  1997:9 ändr. 6 §
 
24Riksförsäkringsverkets föreskrifter om familjebidrag
  1993:25 upph. 5 §; rubr. närmast före 5 § skall utgå ändr 2, 6, 7, 9, 10 och 12 §§; omtryck
 
26Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön
 
27Riksförsäkringsverkets föreskrifter om samverkansgrupper för rehabilitering hos allmän försäkringskassa
 
31Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av 22 kap. 13 § punkt 2 lagen (1962:381) om allmän försäkring och förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
Bemyndigande: 13 och 14 §§ förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning
  1993:15 upph. 1, 3 och 8 §§; ändr 5-7 §§; omtryck
  2002:7 ändr. 2 §
 
1992
 
5Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ekonomisk redovisning m.m. vid de allmänna försäkringskassorna
  1993:10 upph. 7 §; ändr. 2-6 §§; omtryck
  1995:7 upph. 6 §; ändr. 2 §
  1997:21 ändr. 2, 3 §§
  1997:6 ändr. 2 §; ny 9 §
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om fastställande av pris på läkemedel
  1994:11 ändr. 7 §
  1995:4 upph. 8-9 §§, ändr. 1-3, 5-7 §§
 
1993
 
2Riksförsäkringsverkets föreskrifter med förteckning över vissa sjukvårdsinrättningar som skall anses som sjukhus
Bemyndigande: 4 § förordningen (1979:849) om ersättning för sjukhusvård m.m.
  1996:26 ändr.
  1997:24 ändr.
 
8Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av bostadskostnad
  1994:14 ändr. 27 §
  1994:32 ändr. 1,2,6,12,21,24,25,27,28 §§, p.5 övergångsbest.
  1995:11 ändr. 1,19,24,25,26,29 och 30 §§; ny 26a §
  1995:25 ändr. 27 §, ny 28a §
  1995:29 ändr. 8,12,21,26a och 28 §§, p.4 övergångsbest.
  1996:11 upph.28a§;ändr.8,12,24och26§§;ny rub;ny 10a om18a mm
  1996:30 ändr. 17 §
  1996:7 ändr.13,21och31§§;ny3a§;nyrubr.närmast före 3a §
  1997:15 ändr. bilaga
 
11Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hivsmittade
 
12Riksförsäkringsverkes föreskrifter om utbildningsbidrag
 
13Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till ledamöter i en allmän försäkringskassas styrelse och socialförsäkringsnämnd
  1997:18 ändr. 1-5 §§
 
22Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ADB-säkerheten hos Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna
 
24Riksförsäkringsverkets föreskrifter om assistansersättning
Bemyndigande: 2, 4, 8 och 12 §§ förordningen om assistansersättning
 
26Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
  1994:40 upph.
 
1994
 
5Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till läkare i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården (läkarvårdsersättning)
 
6Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till sjukgymnaster i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården för sjukgymnastisk behandling (sjukgymnastikersättning)
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om försäkringskassornas tillämpning av förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
  1995:8 ändr. 1 §
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter till förordningen (1994:1193) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
  2001:8 Ändr. 1 och 3 §§
  2002:22 upph. av RFFS 1994:21
 
22Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna
 
26Riksförsäkringsverkets föreskrifter om personalkontroll hos de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket
 
33Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
Bemyndigande: 9 § förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
  2004:33 ändr. 1, 2 och 3 §§
 
35Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstberäkning enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
  1995:14 ändr. 9 §
  1995:24 ändr. 3,7,9 och 12 §§
  1997:22 ändr. 7 §
  1997:5 ändr. 3 och 9 §§, ny 5 a §
 
1995
 
12Riksförsäkringsverkets föreskrifter om utbildningsbidrag
  1995:20 ändr. 3 §
 
13Riksförsäkringsverkets föreskrifter om tillämpningen av 8 § förordningen (1995:713) om datortek
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m.
 
1996
 
8Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
  1997:25 ändr. 1,2 §§
 
24Riksförsäkringsverkets föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
Bemyndigande: 23 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd
  2011:8 ändr. 9 §
  2011:16 ändr. 12 §
  2010:2 ändr. 7 §
  2007:18 ändr. 7 och 8 §§
  2006:1 ändr. 11 och 12 §§
  2004:40 upph. 1 och 2 §§; ändr. 8, 10 och 11 §§
  2003:27 nuv. 8 § betecknas 12 §; ändr. 1, 4 och 6 §§; nya 7-11 §§
  2002:37 ändr. 4 §
  2000:25 ändr. 1 §
  2000:2 upph. 3 och 7 §§, rubr. före 3 § utgår; ändr. 1-2, 4-6 och 8 §§, rubr. före 7 §; omtryck
  1998:24 ändr. 3 §
  1997:8 upph. 9-11 §§; rubr. före 9 § utgår; ändr. 2 §
 
31Riksförsäkringsverkets föreskrifter om fastställande av pris på läkemedel m.m.
  1999:5 ändr. 3 §
  2001:2 6 och 7 §§
  2001:9 Upph. 8 §; ändr. 3 §; ny 3 a §
  2002:16 upph. av RFFS 1996:31
 
1998
 
6Riksförsäkringsverkets föreskrifter om uppgiftslämnande enligt 12 § andra stycket lagen (1991:1047) om sjuklön
  1998:41 ändr. 1 §
  2001:5 upph. av föreskrifterna 1998:6
 
7Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ansökan om pension
  2000:20 ändr. 8 §
  2001:24 Upp. 1 och 2 §§
 
8Riksförsäkringsverkets föreskrifter om allmän pension vid viss anstaltsvård
  2002:24 Upph. av RFFS 1998:8
 
11Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa
  1998:42 ändr. 7 §
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
Bemyndigande: 2 § 3 och 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2000:3 ändr. 8 §
  2002:6 ändr. 9 §
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning för närståendevård
Bemyndigande: 2 § 3 och 3 § 2 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2000:4 ändr. 3 §
  2004:49 ändr. 1 och 2 §§
  2008:5 ändr. 3 §
 
16Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ersättning till smittbärare
Bemyndigande: 2 § 3 och 3 § 3 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2004:48 ändr. 1 och 2 §§
  2007:3 upph. av RFFS 1998:16
 
17Riksförsäkringsverkets föreskrifter om handikappersättning
 
18Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstberäkning enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
  2000:9 Upph.13 §
  2002:23 Upph. av RFFS 1998:18
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om anmälan till Riksförsäkringsverkets register över de allmänna försäkringskassorna
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
20Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ekonomisk redovisning m.m. vid de allmänna försäkringskassorna
Bemyndigande: 2 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2000:23 nuv. 5 § betecknas 7 §, nuv. 7 § betecknas 5 §; ändr. 3, 5, 7, 11 och 12 §§; ny 14 §
  2003:28 ändr. 5 §
 
21Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämning av utbetald dagersättning från de allmänna försäkringskassorna
Bemyndigande: 2 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2002:10 upph. 2 §
 
22Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
 
23Riksförsäkringsverkets föreskrifter om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att biträda verkets ombudsenheter m.m.
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
25Riksförsäkringsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om allmän försäkring, m.m.
  1998:43 ändr. övergångsbest.
 
35Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
Bemyndigande: 19 och 28 §§ förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
  1999:3 ändr. 6 § och bil.
  2001:10 ändr. bil.
  2001:11 upph. 13 §; ändr. 5, 10, 11 och 12 §§
  2002:9 ändr. bil.
  2004:34 upph. rubr. före 14 §, 14-20 §§; ändr. 2, 3, 5 och 7-12 §§
 
38Riksförsäkringsverkets föreskrifter om Statens pensionsverks och det organ för administration av personalpensioner som är gemensamt för kommunernas och landstingens användning och direkta åtkomst till socialförsäkringsregister
  2003:3 Ändr. 1 och 2 §§
 
39Riksförsäkringsverkets föreskrifter om intern kontroll vid de allmänna försäkringskassorna
Bemyndigande: 2 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2001:18 upph. 2 och 3 §§; ändr. 1 §
 
40Riksförsäkringsverkets föreskrifter om utbetalning av små pensionsbelopp
  2000:18 Ändr. 2 och 4 §§
 
1999
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om vissa underrättelser med anledning av att tre fjärdedels förtidspension ellersjukbidrag beviljats
 
2000
 
1Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kvalitetskrav i samband med vissa utredningar
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om inkomstgrundad ålderspension
 
15Riksförsäkringsverkets föreskrifter om handikappersättning och vårdbidrag
Bemyndigande: 3 § 8 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2001
 
19Riksförsäkringsverkets föreskrifter om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att rapportera uppgifter om kvaliteten i beslut och beslutsunderlag till Riksförsäkringsverket;
Bemyndigande: 2 § 2 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2003:6 ändr. 4 §
 
2002
 
4Riksförsäkringsverkets föreskrifter om sättet och tiden för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag till den som vistas eller bor utomlands
  2003:23 ändr. 1 §
  2009:21 ändr. 1 och 3 §§
 
2003
 
9Riksförsäkringsverkets föreskrifter om kvalitetskrav på vissa utredningar som en allmän försäkringskassa kan upphandla;
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
10Riksförsäkringsverkets föreskrifter om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring
Bemyndigande: 2 § 7 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2004:12 ändr. 6 §
  2004:51 ändr. 1 §
 
11Riksförsäkringsverkets föreskrifter om undantag från åldersgräns för tandläkare och tandhygienister
Bemyndigande: 1 § förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa
  2004:32 ändr. 1 §
 
14Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av sjukpenning för delvis arbetslösa
Bemyndigande: 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
 
2004
 
4Riksförsäkringsverkets föreskrifter om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration
  2009:23 upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1-2 §§
 
36Riksförsäkringsverkets föreskrifter om föräldrapenningförmåner
Bemyndigande: 2 § 3 och 3 § 1 förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter
  2005:17 ny rubr. före 10 §, ny 4 a §
  2008:4 ändr. rubr. före 10 §, ändr. 10 §
  2009:2 ändr. 5 §
  2009:4 ändr. 6 §
 
2005
 
3Försäkringskassans föreskrifter om utbetalning av adoptionskostnadsbidrag
Bemyndigande: 3 § 11 förordningen (1998:562) med vissa bemydiganden för Försäkringskassan
 
2008
 
24Försäkringskassans föreskrifter om sättet för utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag
Bemyndigande: 5 § kung. (1967:922) och p . 1 övergångsbestämmelserna till förordn. (1977:284), 29 § 2 förordn.(1977:284), 10 § barnbidragsförordn. (1986:386), 4 § 7 bostadsbidragsförordn. (1993:739), 12 § förordn. (1993:1091), 13 kap. 1+ § 1 förordn. (1995:239), 8 § förordn. (1996:1036), 27 § förordn. (1996:1100) samt 3 § 1, 2, 3, 8, 11 och 13 förordn. (1998:562)
 
2009
 
29Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till företagshälsovård
Bemyndigande: 22 § förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet föreskriver Försäkringskassan
  2012:05 ändr. 2 a §
  2012:03 Upph. 3 och 4 §§. Ändr. 5-8 §§
  2011:2 ändr. 5 §
  2010:8 ändr. 2 a §; ny 8 §
  2010:7 ny 2 a §, ny rubr före 2 a §. ändr. 5-6 §§.
 
30Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2010
Bemyndigande: 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
  2010:5 ändr. 1 och 2 §§
 
2010
 
11Försäkringskassans föreskrifter om etableringstillägg och bostadsersättning samt utbetalning av ersättningar till vissa nyanlända invandrare
Bemyndigande: 3 kap. förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare
  2017:07 ändr. 1, 3-5 och 7 §§
 
2011
 
6Försäkringskassans föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön
Bemyndigande: 12 § förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön
  2012:2 ändr. 1 §
  2013:01 ändr. 1 §
  2014:02 ändr. 1 §
  2015:02 ändr. 1§
  2016:06 föreskriften upphävs vid utgången av november 2016.
 

Sidansvarig: Kirsi Landfald,